مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد

انسیه غنی زاده کازرونی؛ بهروز ابطحی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 23-31

چکیده
  برای بسیاری از آبزیان بویایی نقش مهمی در جستجو و مصرف غذا دارد. اسیدهای آمینه از جمله محرکهای بویایی هستند که رفتار تغذیه را در آبزیان ایجاد می کنند. در این مطالعه با هدف بیان ترجیح بویایی، میگوی دراز آب شیرین Astacus leptodactylus با طول متوسط 8-6 سانتی متر در شرایط آزمایشگاهی، در معرض 20 نوع اسیدآمینه آزاد و دو شاهد مثبت (عصاره غذای کارگاهیss2) ...  بیشتر