بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی

سپیده خطیب حقیقی؛ حجت خدا پرست

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 57-68

چکیده
  در این تحقیق 8 ایستگاه واقع در تالاب انزلی بر اساس مجاورت مناطق مسکونی و کشاورزی، رودخانه های ورودی و رودگاهای خروجی انتخاب گردید.نمونه برداری از لایه سطحی آب، بصورت فصلی و هر فصل یکبار به اجرا در آمد. در این بررسی از هر ایستگاه 3 بار نمونه برداری انجام گرفت و در مجموع 96 نمونه در مدت یکسال در شرایط استریل با دمای 4 درجه سانتی گراد، در مجاورت ...  بیشتر