علوم زیستی دریا
بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini

نیلوفر ساکی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 143-166

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41173

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت، سم عروس دریایی Crambionella orsini می باشد. استخراج سم طبق روش Bloom انجام شد. جهت شکستن دیواره کپسول نماتوسیت ابتدا آنرا سونیکیشن نموده و سپس محلول حاصل، سانتریفیوژ شد. جهت بررسی تأثیر دما بر روی سم، آنرا در دماهای مختلف حرارت داده و سپس به موش های سوری تزریق گردید. پس از صید عروس دریایی ...  بیشتر