علوم زیستی دریا
الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 46-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.14167

چکیده
  در این مطالعه پراکنش و فراوانی ستاره شکنندهMacrophiothrix cheneyi در مناطق بین جزر و مدی خلیج چابهار واقع در دریای عمان با توجه به تغییرات زمانی و مکانی در طول یک سال از آبان ماه 1387 لغایت شهریورماه 1388 در 5 ایستگاه انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق نمونه برداری هر دو ماه یکبار به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1*m1 انجام شد. نتایج بدست ...  بیشتر