مهندسی دریا
بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی

محمد یوسفی کیا؛ احسان غریب رضا

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.102186.2069

چکیده
  هدف نهایی مجموعه صنعت برق، تأمین انرژی مطمئن می‌باشد. از این رو تشخیص درست و بهنگام خطا همواره مهمترین دغدغه بهره‌برداران شبکه برق بوده است. در سال‌های اخیر استفاده از کابل به طور روزافزون افزایش یافته و تشخیص خطا و محل آن را با چالش مواجه ساخته است. چنانچه شبکه کابلی مورد نظر برای کاربردی خاص از جمله کابل اتصال ژنراتور یا شبکه برق ...  بیشتر