علوم غیر‌زیستی دریا
استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی

آرش لرکی؛ سید جعفر سقانژاد

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34087

چکیده
  در این تحقیق از نانو متخلخل‌های کوکوربیتوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ‌های آنیونی از جمله کنگورد و اریتروسین استفاده شد. در این پروژه جهت حذف رنگ‌های آنیونی از اکوسیستم‌های آبی، روش ناپیوسته به کار برده شد و به منظور دست‌یابی به حداکثر درصد حذف رنگ‌ها، اثر عواملی مانند میزان اسیدیته محیط، مقدار جاذب و زمان هم زدن نمونه ...  بیشتر