علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر (Rutilus rutilus caspicus)

صاحبعلی قربانی؛ داود طالبی حقیقی؛ حسن مقصودیه کهن؛ سیدمحمد صلواتیان؛ داریوش پروانه مقدم

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 33-42

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47000

چکیده
  اثرات سطوح مختلف چربی جیره روی رشد و ترکیبات لاشه بچه ماهی کلمه دریای خزر) (Rutilus rutilus caspicus چکیده :آزمایش ارزیابی اثرات سطوح مختلف چربی (8 ،12، 16و20درصد) جیره درچهار تیمار و هریک با سه تکرار بر فاکتورهای رشد بچه ماهی انگشت قد کلمه انجام شد. بچه ماهیان با میانگین وزن اولیه30/5 گرم با تراکم 15 عدد به ازای هرمخزن و به مدت 67 روز درمخازن فایبرگلاسی100 ...  بیشتر