علوم غیر‌زیستی دریا
سنجش غلظت فلزات سنگین Pb, Cd, Ni, Fe, Zn و Cu در ماهیان سرخو، کفشک، زبان، شوریده، حلوا و میگو Metapenaeus affinis

عباس مدحجی؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ آرش لرکی؛ فواد بوعذار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.152864.2218

چکیده
  سنجش فلزات سنگین در آب، رسوب و ماهیان، همیشه معیاری برای سنجش آلودگی محیط و میزان تأثیر آن بر اکوسیستم انسانی بوده است. در این پژوهش نمونه‌برداری از بازار ماهی‌فروشان خرمشهر صورت گرفت و از عضله ماهی‌های سرخو، شوریده، زبان، کفشک، حلوا سفید و میگو نمونه برداری انجام گرفت. طبق نتایج به‌دست‌آمده، غلظت فلز سنگین Fe نسبت به سایر فلزات، ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی

آرش لرکی؛ سید جعفر سقانژاد

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34087

چکیده
  در این تحقیق از نانو متخلخل‌های کوکوربیتوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ‌های آنیونی از جمله کنگورد و اریتروسین استفاده شد. در این پروژه جهت حذف رنگ‌های آنیونی از اکوسیستم‌های آبی، روش ناپیوسته به کار برده شد و به منظور دست‌یابی به حداکثر درصد حذف رنگ‌ها، اثر عواملی مانند میزان اسیدیته محیط، مقدار جاذب و زمان هم زدن نمونه ...  بیشتر