بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)

پدرام مهدوی؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ نرگس ظهرابی؛ مجید رزاز

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.188459.2290

چکیده
  منابع آب شیرین سطحی یکی از بزرگترین منابع آب شیرین جهان می‌باشند. ازاین‌رو انتخاب مدل مناسب جهت بررسی تغییرات بارش و رواناب در راستای برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از این منابع حائز اهمیت می‌باشد. به‌منظور انجام این تحقیق از مدل‌سازی هیدرولوژیکی پیوسته موجود در نرم‌افزار HEC-HMS با استفاده از الگوریتم محاسبه رطوبت خاک برای حوضه رود ...  بیشتر