مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه

همایون حسین زاده صحافی؛ حسین عبدالحی؛ محمد حسین طلوعی؛ جواد صیادفر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 14-22

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مورفولین بر ضریب بازگشت ماهی سفید از سال 1384 تا 1387 در مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری صورت پذیرفت. ماهیان مولد پس از انتقال به کارگاه (از رود خانه خشکرود ) به صورت ترکیبی تکثیر شده و از لارو و بچه ماهیان حاصل برای انجام آزمایشات استفاده گردید. به منظور تعیین مناسب ترین زمان تاثیر پذیری از مورفولین(5-10×5 میلی‌گرم ...  بیشتر