علوم زیستی دریا
تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان

جاسم غفله مرمضی؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ اسمعیل پقه؛ محمود حافظیه

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.12042

چکیده
  در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف پروتئین (45% ،50% ،55% و60%) و سطوح مختلف انرژی (20 ، 22 و 24 کیلوژول بر گرم غذا) بر شاخصهای رشد، بازماندگی، شاخصهای تغذیه ای و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان صبیتی جوان بررسی شد. دورة پرورش 56 روز بوده که در تانکهای 300 لیتری با ذخیره سازی 18 قطعه بچه ماهی با متوسط وزن14/0±99/27 گرم صورت گرفت. نتایج نشان داد که جیره های مورد ...  بیشتر