علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi)

حسن مروتی؛ مهرزاد مصباح؛ محمد مهدی شمسی؛ آناهیتا رضایی؛ خدابخش رشیدی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.48214

چکیده
  برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان گروه شاهد در آب لوله‌کشی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت‌هایی با درجه شوری ppt4 ، ppt8، ppt12و ppt 16 در شرایط یکسان نگهداری شده و سپس به ترتیب در روزهای (1، 3، 7، 14، 21 و 28) از پوست نواحی شکمی، خط جانبی و سر ماهیان نمونه‌هایی ...  بیشتر