مدیر مسئول


دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

  • mrbannazyahoo.com

سردبیر


دکتر محمد ذاکری استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری زیست شناسی دریا- تغذیه آبزیان

کمک سردبیر


دکتر صدیقه بطالبلوئی استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکترای زمین شناسی زیست محیطی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرزاد اسدی همکار محقق پژوهشی، دانشگاه واشنگتن، سنت لوئیس، ایالات متحده آمریکا.

دکتری دامپزشکی- دکترای تخصصی آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر اصغری مقدم استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

دکتری هیدروژئولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید پیراسته * استاد، گروه نقشه برداری و ژئوانفورماتیک، دانشکده علوم زمین و مهندسی محیط زیست، دانشگاه جیائوتنگ جنوب غربی، چنگدو، چین.
* همکار دانشمند پژوهشی، سنجش موبایل و آزمایشگاه علوم زمین داده، گروه جغرافیا و مدیریت محیط زیست، دانشگاه واترلو، انتاریو، کانادا.

جغرافیا و محیط زیست (نقشه برداری و ژئوانفورماتیک)

اعضای هیات تحریریه


دکتر افشین دانه کار استاد، گروه علوم محیطی، دانشکده منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

دکتری علوم جنگل (اکولوژی جنگل)

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین ذوالقرنین استاد، گروه زیست فناوری دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس رنجبر سعادت آبادی دانشیار پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

دکتری هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نسرین سخایی دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری زیست شناسی جانوران دریا

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید ناصر سعیدی دانشیار، گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری علوم اقتصادی، گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد سواری استاد، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری اقیانوس شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جعفر سیاره دانشیار، گروه دریانوردی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

دکتری مدیریت حمل و نقل دریایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام علیزاده استاد، گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

اعضای هیات تحریریه


دکتر پریتا کوچنین استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید کیوان شکوه استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری تکثیر و پرورش آبزیان(ژنتیک و بیوتکنولوژی)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مرادی دانشیار پژوهشی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران.

دکتری هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد صدیق مرتضوی دانشیار پژوهشی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بندر عباس، ایران.

دکتری شیمی تجزیه

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اکبر هدایتی استاد، گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

دکتری بیولوژی دریا، آلودگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر وحید یاوری استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری تکثیر و پرورش آبزیان دریایی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمود بهمنی استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران.

اندوکراینولوژی مقایسه ای تولیدمثل آبزیان

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر منصور زراءنژاد استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نیروی انسانی ، بهره وری

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر احسان کامرانی استاد، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

دکتری شیلات ، تولید و بهره برداری

ویراستار ادبی


دکتر آرش امرایی استادیار، گروه علوم پایه و دروس عمومی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

دکتری ادبیات فارسی

مدیر داخلی


محبوبه راه نورد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کارشناسی ارشد اکولوژی دریا

  • jmst.kmsugmail.com
  • 06153534400-2319

ویراستار انگلیسی


ریاض مطور مدرس مدعو، گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور، استان خوزستان، ایران.

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی