آ

 • آندون پطروسیانس، هستی بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]

ا

 • احدیان، جواد بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]

 • احسانی، جعفر اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]

 • احمدی، محمدرضا پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]

 • اسدی عیدی وند، اسد بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]

 • اسعدی، رضا بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

 • اسکندری، غلامرضا بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]

 • اشتری لرکی، امیر تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]

 • اشرفی، سهراب تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]

 • اشرفی، سهراب بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]

 • اصغری، مسعود بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

 • اصغری پری، سید امین مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]

 • اکبری، پرستو مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]

 • اکبری نسب، محمد محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]

 • امراللهی بیوکی، نرگس مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]

 • امراللهی بیوکی، نرگس تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]

 • امیدعلی، مهدی بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]

 • امیری فارسانی، پریسا تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]

 • اورک، فرزاد بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]

 • ایمانپور، محمد رضا بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

ب

 • بابانژاد، منوچهر پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]

 • بختیاری، مرتضی بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]

 • بدری، نرگس تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]

 • بزرگ پناه خراط، زهرا بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]

 • بهادر، مهرشاد ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]

 • بهرامی، حسین بررسی میزان جابجایی های افقی و عمودی دیوار ساحلی با استفاده از نرم افزار FLAC 3D [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 114-125]

 • بهرامی، حسین بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]

 • بیاتی، وحید معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]

پ

 • پارسا، مهران بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]

 • پقه، اسمعیل تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]

 • پناهی، روزبه الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]

 • پویا مهر، آرام بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]

 • پیغمبری، سید یوسف بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]

ت

 • ترابی جفرودی، حر تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]

 • تقوی، حسن تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]

 • تقوی مقدم، احمد تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]

 • تقوی مقدم، احمد استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

ج

 • جباریان امیری، بهمن تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]

 • جعفرزاده، مصطفی بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]

چ

 • چگینی، وحید بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]

 • چگینی، وحید مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]

ح

 • حافظیه، محمود تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]

 • حویزاوی، شفا بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]

 • حیدری، طوبی بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]

خ

 • خادمی، ایمان محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]

 • خاکساری مهابادی، محمود مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]

 • خاکساری مهابادی، محمود مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]

 • خالقی، متین الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]

 • خدمتی، محمدرضا بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]

 • خرازیان، نواز اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]

 • خزاعی، سید حسین بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

 • خلیل ابادی، محمد رضا محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]

 • خواجه، غلامحسین اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]

د

 • دادالهی سهراب، علی بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

 • دادالهی سهراب، علی مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]

 • دانه کار، افشین تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]

 • دانه کار، افشین بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 18-28]

 • درخشش، نگین معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]

 • دلبری، ابولفضل تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]

 • دوست شناس، بابک الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]

 • دوست شناس، بابک بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]

 • دوست شناس، بابک برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]

 • دیباجیان، سیدحسین تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]

ذ

 • ذاکری، محمد بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]

 • ذبایح نجف آبادی، مجتبی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]

ر

 • رابعی غلامی، اعتمادالدین بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]

 • رحیمی بشر، محمد رضا تاثیرعوامل محیطی بر الگوی توزیع و پراکنش دوکفه ای Mytilaster lineatus (Gmelin,1789) در سواحل سنگی حوضه جنوبی دریای خزر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 93-102]

 • رزمی، مریم بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

 • رشیدی، خدابخش بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]

 • رضایی، آناهیتا بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]

 • رضایی مزیک، احمد الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]

 • رضایی منش، داور تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 36-44]

 • رنجبر، محمد شریف تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 56-65]

 • رنجبر، محمدشریف برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]

ز

 • زمانی، حسین مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]

 • زنگویی، نسیم بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]

س

 • ساکی، نیلوفر استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

 • سالاری علی آبادی، محمدعلی بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]

 • سجادی، سید محسن مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]

 • سقانژاد، سید جعفر استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]

 • سلامات، نگین سلامات معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]

 • سلیمیان، فرشته اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]

 • سواری، احمد الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]

 • سواری، احمد بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]

 • سواری، احمد برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]

 • سواری، احمد مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]

 • سیادت موسوی، سید مصطفی مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]

 • سیف آبادی، جعفر پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]

ش

 • شریعتی، سید خلیل تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 38-48]

 • شفاعی بجستان، محمود مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]

 • شفیعی فر، مهدی الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]

 • شمسی، محمد مهدی بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]

 • شهنی کرم زاده، نیما بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 1-13]

ص

 • صالحی نیشابوری، علی اکبر بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]

 • صدری نسب، مسعود مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 27-41]

 • صدری نسب، مسعود تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 135-143]

 • صفاهیه، علیرضا الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]

 • صنایعی، مهدی الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]

ع

 • عبدالخانیان، نسرین مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]

 • علمی زاده، هیوا مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]

 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 14-26]

 • علی عابدی، هاله برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]

 • عنایت غلام پور، طیبه بررسی عملکرد آنزیم فیتاز در جایگزینی پودر ماهی با پودر سویا در جیره غذایی فیل‌ماهی(Huso huso) جوان، روی شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 29-37]

 • عوفی، فریدون الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 46-55]

 • عیدانی نژاد، عبدالله تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]

 • عینعلی، عباس بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 111-124]

غ

 • غانمی، کمال تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]

 • غانمی، کمال استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

 • غفله مرمضی، جاسم تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-15]

ف

 • فاطمی طباطبایی، سیدرضا بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]

 • فتح اللهی، مهرداد اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]

 • فکوری، رضا مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]

 • فیاض محمدی، محمد مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 13-24]

ق

 • قبطانی، عادل اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]

 • قمشی، مهدی بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]

ک

 • کاشفی پور، سید محمود بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 112-121]

 • کامرانی، احسان مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]

 • کامرانی، احسان بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]

 • کبیری عطاآبادی، عبدالرضا تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]

 • کردناییج، مجتبی مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 86-96]

 • کشاورز، موسی مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 42-55]

 • کیوان شکوه، سعید بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]

گ

 • گل آقاپور کامی، محبوبه بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 125-135]

ل

 • لرکی، آرش استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 25-35]

م

 • محمد عسگری، حسین بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 72-88]

 • محمد عسگری، حسین بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

 • محمدی، قدرت الله اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]

 • محمدی آذرم، حمید اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]

 • محمدی گلنگش محسن، محسن بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]

 • محمودی، نعمت پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 87-101]

 • مدرسی، محمد بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]

 • مرادی، عباس ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]

 • مردان، امین تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 62-77]

 • مروتی، حسن مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]

 • مروتی، حسن بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]

 • مروتی، حسن مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]

 • مصباح، مهرزاد مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]

 • مصباح، مهرزاد بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 89-101]

 • مصباح، مهرزاد مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 49-61]

 • مصباح، مهرزاد اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]

 • ممبینی، آرمان اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 66-75]

 • منیعات، میلاد اثرات جایگزینی پودرماهی با پودر سویای تخمیر شده بر عملکرد رشد، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 8-17]

 • موحدی‌نیا، عبدالعلی معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 66-76]

 • موسوی، سید محمد بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 76-86]

 • موسوی زادگان، سید حسین تحلیل هیدورفویل با طول بینهایت در نزدیکی سطح آزاد [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 38-48]

ن

 • ناجی، ابوالفضل ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 56-71]

 • ناصری کریم وند، مرجان تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]

 • ناظم السادات، سید محمد جعفر بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 1-12]

 • نبوی، سید محمد باقر برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 102-110]

 • نعمت اللهی، امین اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]

 • نکورو، علی بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 56-65]

 • نیکپور قنواتی، یدالله تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 77-85]

 • نیکپور قنواتی، یدالله استخراج و خنثی‌سازی سم نماتوسیست عروس دریایی Crambionella orsini با استفاده از کیلیت Na-EDTA [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 103-113]

 • نیکوخواه، فرزانه اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 16-28]

ه

 • هادیپور گودرزی، روح ا... بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 122-134]

 • هادی جعفری، مهدی مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 45-55]

 • هاشمی تبار، محمود معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 102-111]

ی

 • یاورمقدم، هدایت بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 1-7]

 • یعقوب زاده، مریم تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 78-92]