آ

 • آئین جمشید، خسرو شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]

 • آل علی، نسیم کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 97-103]

ا

 • ابطحی، بهروز تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]

 • اجاق، سید مهدی اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]

 • احمدوند، شراره تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]

 • احمدی، اعظم اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]

 • احمدی، علی رضا تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]

 • احمدی، محمد تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]

 • ارچنگی، بیتا شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]

 • ارچنگی، بیتا بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]

 • اردلان، مهناز ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]

 • ارشدی، علی اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]

 • اسدی، طیبه تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]

 • اسکندری، غلامرضا صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]

 • اسماعیلی فریدونی، ابوالقاسم بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]

 • اصغری پری، سید امین ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]

 • افشار، طاهره تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

 • افشارنسب، محمد مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]

 • اکبرپور، الهام شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]

 • اکبریان، محمد فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

 • امیرجنتی، آمنه بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]

 • انصاری، هوشنگ صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]

 • اوجی فرد، امین اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]

 • ایمانپور، محمدرضا تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]

ب

 • با آبرو، جواد اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]

 • بختیاری، مرتضی بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]

 • بختیاری، مرتضی بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]

 • بهروز، محمد بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]

 • بیرمی، نگار اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]

پ

 • پاپی، هاجر تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]

 • پذیر، محمد خلیل شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]

 • پرویز، مریم مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]

 • پریچه، نفیسه تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]

 • پیرنیا، امید بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]

ت

 • تقوی مقدم، احمد مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]

 • تقوی مقدم، احمد بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]

 • تقی زاده، وحید تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]

 • تهمک، حمیدرضا امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 17-34]

 • تهمک، حمیدرضا ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]

ج

 • جعفری، ولی الله تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]

 • جعفریان، حجت ا... تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]

 • جهان تیغ، مهدی مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 59-64]

 • جوانمردی، محبوبه ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]

ح

 • حاجی زاده، آزیتا ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]

 • حسن پور، سلیمان اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]

 • حسینی، سید مهدی اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]

 • حسینی‌فر، سیدحسین تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]

خ

 • خارا، حسین اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]

 • خدمتی، محمدرضا تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]

 • خزاعی، سید حسین ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]

د

 • دادالهی سهراب، علی ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]

ذ

 • ذاکری، محمد اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]

 • ذوالقرنین، حسین شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]

ر

 • رئیسی، بهروز بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]

 • رابعی، مهندس اعتماد الدین کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 97-103]

 • رجب زاده، ابراهیم اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 105-115]

 • رحمانی، محمد رضا ارزیابی اعتبار وجودی (Acropora clathrata (Brook, 1891 در شمال خلیج‌فارس: بر اساس تحلیل‌های مورفولوژیک، مورفومتریک و ژنتیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 13-25]

 • رنجبران، محسن بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]

 • ریاحی، حسین بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]

ز

 • زارع دوست، مصطفی ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]

 • زنده بودی، عباسعلی شناسایی جورپایان (Bopyridae: Isopoda) در میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و سفید (Metapenaeus affinis) آب‌های ساحلی بوشهر-خلیج فارس [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 21-34]

 • زنگویی، نسیم تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]

س

 • ساکی، نیلوفر بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]

 • سام نژاد، آرش مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 49-58]

 • ستوهیان، فرزاد بررسی زیستگاه و شناسایی گونه های شاخص استراکد (Crustacea: Ostracoda) جنوب شرقی دریای خزر [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 1-12]

 • سجادی، میرمسعود تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]

 • سجادی پارسا، سیدجعفر ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 33-55]

 • سعیدی، سید ناصر ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]

 • سلاطی، امیر پرویز اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]

 • سمیعی، محمد هادی بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]

 • سهندی، جواد تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]

 • سواری، احمد بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]

 • سواری، شراره بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]

 • سیاره، جعفر امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 17-34]

ش

 • شادکام، سعید کاهش غلتش عرضی شناورها با استفاده از حل معادلات روشهای مخازن کنترل شده فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 97-103]

 • شادی، احمد بهبود رنگ ماهی سیکلید مالاوی زبرا(Pseudotropheus zebra) با تجویزخوراکی ریزجلبک اسپیرولینا( Arthrospira maxima) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 64-76]

 • شایان، سیاوش فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

 • شریفی‌کیا، محمد فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

 • شعبانی پور، نادر بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]

 • شهنی کرم زاده، نیما بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]

 • شیبانی فر، فرناز بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]

ص

 • صالحی، حسن تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]

 • صدری نسب، مسعود بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]

 • صفاهیه، علیرضا بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]

 • صفری، رضا تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]

ض

 • ضرغامی، مریم بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]

ط

 • طالبی، فرهاد بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]

 • طاهرپور، آزاده شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]

ع

 • عادل، میلاد تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]

 • عالیشاهی، علیرضا تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]

 • عبدلی، اصغر تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

 • عبدی، جواد بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]

 • عبدی، رحیم تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]

 • عبدی، رحیم بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 8-16]

 • علاف نویریان، حمید تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]

 • علمی زاده، هیوا ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]

 • علویان، زهرا بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]

غ

 • غانمی، کمال شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]

 • غانمی، کمال مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]

 • غانمی، کمال بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]

ف

 • فاضل پور، خسرو ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]

 • فاطمی، سید محمد رضا بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]

 • فلاحتکار، بهرام اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]

ق

 • قائم مقامی، صدرالدین شناسایی مورفولوژیک و مولکولی جلبکهای قهوه‌ای Padina sp. (Thivy, 196( در سواحل بندر لنگه، خلیج فارس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 89-96]

 • قربانی، رسول تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]

 • قره چاهی، عطاء اله توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 11-20]

 • قمشی، مهدی بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]

ک

 • کاسومیان، الکساندر تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]

 • کاشفی پور، سید محمود بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 1-19]

 • کعبی، عامر ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]

 • کمالی نجف آباد، معصومه تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 35-45]

 • کوچک‌نژاد، عماد صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]

 • کوچنین، پریتا اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]

 • کوچنین، پریتا تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]

 • کیابی، بهرام تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]

م

 • ماه پیکر، امید بررسی تولید انرژی از پتانسیل جزر و مد در مقیاس آزمایشگاهی ( مطالعه موردی خور دورق) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 116-125]

 • محسنی، محمود تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]

 • محققیان، سید مالک ‌بررسی عددی تأثیر ایجاد زبری، الگوی قرارگیری، ارتفاع و شکل زبری در کنترل جریان غلیظ با استفاده از ANSYS-CFX [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 66-77]

 • محمد رحیمی، عبدالحسین توزیع فصلی آلودگی نفتی ناشی از قایقها با موتور دوزمانه بنزینی در سواحل جنوبی ایران [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 11-20]

 • محمدرحیمی، عبدالحسین تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-48]

 • محمد عسگری، حسین ارزیابی برآورد دمای سطح آب و ارتباط سنجی پارامتر دما با عمق در خلیج فارس با استفاده از سنجنده مودیس [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 130-142]

 • محمدی آذرم، حمید اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 78-88]

 • محمدی آذرم، حمید اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]

 • مرتضوی، ثمر بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]

 • مقصودی، مهران فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

 • ملک پور، محمد تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 77-88]

 • مناف فر، رامین بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 51-65]

 • موحدی نیا، عبدالعلی تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 121-131]

 • موسوی، سید محمد تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]

 • موسوی، سید محمد اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]

 • موسوی ندوشن، رضوان بررسی اکولوژیک جلبکهای ماکروسکوپی دریایی جهت تعیین وضعیت زیست محیطی سواحل صخره ای استان هرمزگان [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]

 • مومی پور، مهدی مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 111-120]

 • میاحی، یوسف صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 84-99]

 • میرسنجری، میر مهرداد بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 65-73]

ن

 • نبوی، سید حسین تاثیر دما بر روی ترجیح چشایی در بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 54-63]

 • نظرحقیقی، فاطمه بررسی رفتارهای تولید مثلی و تغذیه گاماروس دریای خزر (Pontogammarus maeoticus )در شرایط آزمایشگاهی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 20-28]

 • نوروزی، مهرنوش بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 29-39]

 • نیکپور قنواتی، یدالله مقایسه فراکسیون های سمی زهر نماتوسیت عروس دریایی خلیج فارس با دو روش کروماتوگرافی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 26-32]

 • نیکپور قنواتی، یدالله بررسی تأثیر تغییرات دما جهت کاهش سمیت عروس دریایی Crambionella orsini [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 143-166]

و

 • ولی نسب، تورج برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]

ه

 • هاشمی، سید احمد رضا برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 74-83]

 • هرسیج، محمد تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]

ی

 • یاوری، وحید تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 100-110]

 • یاوری، وحید اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 115-129]

 • یاوری، وحید اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 89-104]

 • یاوری، وحید تحلیل و تعیین چالش‌های پیشِ روی صنعت تکثیر میگوی ایران [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 56-68]

 • یگانه، سکینه تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیبات لاشه و تراکم بار باکتریایی روده فیل ماهیان (Linnaeus, 1754) Huso huso جوان پرورشی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 40-50]

 • یمانی، مجتبی فرایندهای غالب شکل‌زا در تشکیل توده‌های ماسه‌‌ای مناطق ساحلی، مطالعه موردی: جلگه غربی مکران [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]

 • یوسفی، همایون ارزیابی کارایی نسبی بنادر کانتینری عمده‌ی منطقه‌ی خاورمیانه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 69-80]

 • یوسفی جوردهی، ایوب اثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO2در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 46-53]