آ

 • آذرخش، مهران مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • آفتابگرد، مریم تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]

ا

 • ابره دری، مجید تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]

 • ابطحی، بهروز مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 23-31]

 • ارشاد لنگرودی، هادی تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]

 • اسماعیلی فریدونی، ابوالقاسم بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]

 • اسماعیلی ملاء، عباس تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]

 • اشرف زاده، محمدرضا استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

 • افشاری، مرضیه بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]

 • اقتصادی، شهیر مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]

 • اکبر زاده، آرش مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • اکرمی، رضا تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]

 • اله وردی، مصطفی استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]

 • امانی دنجی، کیا تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]

 • اولاد، صادق مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]

 • ایمانی، احمد استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

ب

 • بختیاری، مجید استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

پ

 • پاسندی سیاقی، علی اکبر بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]

 • پاشا زانوسی، حسین تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]

 • پاشا زانوسی، حسین مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]

 • پاشا زانوسی، حسین بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]

 • پیغمبری، سید یوسف مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]

ت

 • تقوی، محمد جواد بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

ج

 • جعفری شموشکی، ولی ا... بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]

 • جوادی، سید ابوالفضل مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

چ

 • چگینی، وحید مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]

 • چگینی، وحید مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 91-107]

ح

 • حسنلی، محمد مهدی پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]

 • حسین زاده صحافی، حسین تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]

 • حسین زاده صحافی، همایون مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]

 • حسینی، عالی تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]

خ

 • خارا، حسین مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • خانجانی، محمد حسین تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 48-56]

 • خدابنده، صابر مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]

 • خدا پرست، حجت بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 57-68]

 • خدری، پوران مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]

 • خسروی زاده، محمد تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

 • خطیب حقیقی، سپیده بررسی میزان آلودگی به باکتریهای گرم منفی بر خی از مناطق تالاب بندر انزلی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 57-68]

د

 • دادالهی سهراب، علی استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]

 • دادالهی سهراب، علی تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

 • دادالهی سهراب، علی تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]

 • دهقان مدیسه، سیمین پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]

ذ

 • ذوالقرنین، حسین تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

ر

 • راهداری، عبدالعلی تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]

 • رجب زاده، ابراهیم تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]

 • رجب زاده، ابراهیم تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

 • رزاقی منصور، مجید تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]

 • رستگار، سارا اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]

 • رضایی، محمد بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]

 • روح الهی، شقایق بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

ز

 • زارعی، آرمان بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]

 • زاهدی، رفیعه مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 4-13]

 • زمینی، عباسعلی تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 97-109]

س

 • ساعدی، مجید تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]

 • سالاری علی آبادی، محمد علی بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

 • ستاری، مسعود مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • سجادی، مسعود تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]

 • سلاطی، امیرپرویز پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]

 • سواری، احمد استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]

 • سواری، احمد تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

 • سواری، احمد پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]

 • سواری، احمد تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]

 • سواری، احمد تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]

 • سودکلایی، علیرضا تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]

 • سیاره، جعفر پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]

 • سیف آبادی، سید جعفر بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]

 • سیف زاده، مینا تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]

ش

 • شادی، احمد پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]

 • شامخی، رضا مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • شجاعی، حجت بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

 • شعبانپور، بهاره بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]

 • شعبانی، علی بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]

 • شکوریان، محمود مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]

 • شکوه سلجوقی، ظهیر استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

 • شیرین منش، سعیده مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 91-107]

ص

 • صحرائیان، محمد رضا تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

 • صحرائیان، محمدرضا تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]

 • صدری نسب، مسعود مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 78-87]

 • صفاهیه، علیرضا استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 55-66]

 • صفاهیه، علیرضا تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

 • صفاهیه، علیرضا تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]

 • صفری، رضا استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]

 • صیادفر، جواد مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]

ط

 • طالشیان، حسین مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • طلوعی، محمد حسین مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]

ع

 • عابدیان، عبدالحمید مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]

 • عبدالحی، حسین مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 14-22]

 • عبدی، رحیم پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]

 • عظیمی، علی تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره) [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

 • عمادی، حسین تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 47-55]

 • عین الهی، فاطمه تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 10-25]

غ

 • غفاری، مصطفی تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]

 • غفله مرمضی، جاسم تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]

 • غفله مرمضی، جاسم تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]

 • غفله مرمضی، جاسم تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

 • غنی زاده کازرونی، انسیه مطالعه رفتار تغذیه ای میگوی دراز آب شیرین ( Astacus leptodactylus) در محیط انتشار اسیدآمینه آزاد [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 23-31]

ف

 • فرهادیان، امیدوار تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 48-56]

 • فلاحتکار، بهرام مقایسه شاخص های تولید مثلی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده در دریا و رودخانه [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 32-43]

ق

 • قبادی، شایان تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 67-77]

 • قراچه، محمد حسین مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 4-9]

 • قرایی، احمد تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 1-11]

ک

 • کشیری، حدیثه بررسی ساختار جمعیتی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مناطق انزلی و گمیشان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 4-14]

 • کوچنین، پریتا پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]

 • کوچنین، پریتا تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]

 • کوچنین، پریتا تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

گ

 • گلشاهی، کریم بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]

 • گندمی، یاسمن پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 69-78]

 • گیل کلائی، سهراب بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

ل

 • لاری، کامران تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1 [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 33-39]

 • لالوئی، فرامرز بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

م

 • محسنی، محمد استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

 • محمدیان، سمیرا بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 50-58]

 • محمودی، نعمت ا... مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo trutta caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلئوتید جیره [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 37-49]

 • مطلبی، عباسعلی تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]

 • مظلومی، محمدتقی تاثیر زمان پوشش دادن با فیلم خوراکی سدیم آلژینات روی کیفیت و مدت زمان ماندگاری ماهی کیلکای منجمد (Clupidaes delicatula ) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 65-77]

 • ملک پور، اکبر استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 69-78]

 • موحدی نیا، عبدالعلی پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]

 • موحدی نیا، عبدالعلی اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]

 • موسوی، سید عباس مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • میرعالی، آسیه پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 15-21]

ن

 • نظامی، شعبانعلی مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 34-46]

 • نورامین، محمد سعید پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 79-90]

 • نیک پی، منصور تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

و

 • وثوقی، عبدالرحیم بررسی اثرات شدت و طول دوره نوری بر رشد و بازماندگی میگوی‌های جوان سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 78-86]

 • ولی نسب، تورج بیولوژی تغذیه ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 12-22]

ه

 • هدایتی، علی اکبر بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]

ی

 • یاراحمدی، زهرا اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus [دوره 10، شماره 3، 1390، صفحه 40-47]

 • یاوری، وحید تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus) [دوره 10، شماره 4، 1390، صفحه 22-33]

 • یاوری، وحید تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena jello) در آب های ساحلی بوشهر [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 26-36]

 • یاوری، وحید بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 44-52]

 • یاوری، وحید تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 53-64]

 • یزدانی، علی بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی [دوره 10، شماره 1، 1390، صفحه 87-96]

 • یعقوب زاده، زهرا استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol [دوره 10، شماره 2، 1390، صفحه 59-68]