آ

 • آل علی، نسیم ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 10-16]

ا

 • ابراهیم نژاد، پدرام بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • احمدپور، بابک مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 104-117]

 • احمدن‍‍ژاد، محمد بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 118-129]

 • افشار نژاد، علیرضا تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 17-31]

 • امراللهی بیوکی، نرگس بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • امیدی، فریدون مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکت توسعه نیشکر درحفاظت از محیط زیست دریایی آب های جنوبی کشور [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 76-93]

ب

 • باروآه، کارتیک تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

 • باقری، مهدی شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 44-53]

 • بدلی، رضا بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 1-9]

 • بصیرت، مهدی مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکت توسعه نیشکر درحفاظت از محیط زیست دریایی آب های جنوبی کشور [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 76-93]

 • بیاتی، وحید بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 29-39]

 • بیرقدار کشکولی، امید ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

پ

 • پاکدل، محمد بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • پاکنژاد، حامد تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

 • پورمحمدی، محمد حسین تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 81-91]

 • پورمحمدی، محمدحسین بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 23-32]

 • پیغمبری، سید یوسف بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 1-9]

ت

 • ترابی، سلاله بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]

 • توکمه چی، امیر تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 92-103]

ج

 • جعفریان، حجت الله بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]

 • جلیل مصیر، حامد تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]

 • جوزایی، لیلا ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 10-16]

ح

 • حاجیوند، احمد بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه (SWATH) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 51-62]

 • حاجیوند، احمد ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور سواث [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 39-52]

 • حسونی زاده، هوشنگ بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-43]

 • حسینی، سید مهدی ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • حسینی، سیده صدیقه تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

 • حیدرنژاد، محمد تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 81-91]

 • حیدرنژاد، محمد بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-43]

خ

 • خاتمی، ایمان مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 104-117]

 • خانی پور، حمید شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 44-53]

 • خسروی زاده، محمد ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

د

 • دارایی، عقیل ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور سواث [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 39-52]

 • درخشان نیک، پیمان تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 17-31]

 • درخشش، نگین بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 29-39]

 • دریساوی بهمنشیر، حسین مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکت توسعه نیشکر درحفاظت از محیط زیست دریایی آب های جنوبی کشور [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 76-93]

 • دشتیان نسب، عقیل بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • دمیری، سحر ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 10-16]

 • دوست شناس، بابک بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

ذ

 • ذاکری، محمد مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

 • ذکریائی، حمیده تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 17-31]

ر

 • رئیسی، هادی بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 1-9]

 • رابعی غلامی، اعتمادالدین ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 10-16]

 • رجبی، الهام بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و‌ اروند) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 32-40]

 • رحیمی کیا، ادریس تاثیر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر رشد و فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 81-89]

 • رسول رویسی، مصطفی ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 90-110]

 • رشیدی، مهناز تعهدات دولت‌های حاشیه خزر در مدیریت ورود گونه مهاجم شانه‌دار (Mnemiopsis Leidyi) از منظرحقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 68-80]

 • روانبخش، حسام الدین بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه (SWATH) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 51-62]

 • روانبخش، حسام الدین اثر شاخص رفتاری سیال پاورلا بر ضریب لیفت و درگ هیدروفویل در جریان آرام [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 54-61]

 • ریاضی، روزیه بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 23-32]

ز

 • زمانیان، محمد تقی طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایشگاهی در تشابه با خلیج‌فارس [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]

 • زنگنه، سمیه مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

س

 • ساعدی، علی تاثیر مشخصات هیدرولیکی جریان بر میزان استهلاک انرژی در شیب شکن‌های پلکانی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 94-105]

 • سجادیان، محمد طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 55-67]

 • سراجیان، محمدتقی بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-43]

 • سلامات، نگین بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 29-39]

 • سلیمانی باورصاد، محسن بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 23-32]

 • سواری، احمد بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

 • سواری، احمد مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

 • سوداگر، محمد تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک تولید شده از عصاره قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) همراه با دو گونه از باکتری‌های اسیدلاکتیک بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی، ترکیب لاشه، رشد و فلور میکروبی روده در ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

 • سیوف جهرمی، مریم تغییرات فصلی آنومالی تراز دریا در خلیج‌فارس (1371-1396) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

ش

 • شاهمنصوری، زهره تغییرات فصلی آنومالی تراز دریا در خلیج‌فارس (1371-1396) [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

 • شریفی سیرچی، غلام رضا تاثیر عصاره‌ حنا‌(Lawsonia inermis) ‌بر میکروجلبک Chlorella vulgaris [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 12-22]

 • شیبانی، حمیدرضا بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و‌ اروند) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 32-40]

 • شیرعلی، سولماز مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

ص

 • صالح پور، راضیه بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • صدری نسب، مسعود طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایشگاهی در تشابه با خلیج‌فارس [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]

 • صفار، سمیه بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 23-32]

ض

 • ضیایی راد، سعید مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌ های رزین و وابستگی دمایی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 64-80]

ع

 • عبدالخانی، لنا بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • عصاره، علی تاثیر مشخصات هیدرولیکی جریان بر میزان استهلاک انرژی در شیب شکن‌های پلکانی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 94-105]

 • علی نژاداصل، محمد اصول، قواعد حقوقی و اقدامات حفاظتی و مدیریتی بین المللی در حمایت از گونه های زنده دریایی [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 40-50]

 • عمادی، سمیه طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 55-67]

 • عیدانی نژاد، عبداله مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌ های رزین و وابستگی دمایی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 64-80]

ف

 • فاضلی نیا، عباس بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 118-129]

 • فتاحی، روح اله تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]

 • فرهنگی، محمد بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]

 • فلاحی، مهری طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایشگاهی در تشابه با خلیج‌فارس [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 27-38]

 • فیروزیان نژاد، احمد مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌ های رزین و وابستگی دمایی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 64-80]

ق

 • قاسمی، احمد بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • قره خانی، احمد تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 92-103]

 • قلی زاده، محمد بررسی فراوانی ماکروبنتوزها و رابطه آن با عوامل محیطی دهانه خلیج گرگان (جنوب شرق دریای خزر) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 17-28]

 • قنبری عدیوی، الهام تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 53-63]

ک

 • کاکشیان، سلماز مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

 • کریم پور، روح الله مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 104-117]

 • کمان بدست، امیر عباس تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 81-91]

گ

 • گلرد، پروانه شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 44-53]

 • گوهری، ظهراب طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 55-67]

م

 • محقق نیا، حامد بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • محمد عسگری، حسین بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

 • محمدی، محبوبه تاثیر عصاره‌ حنا‌(Lawsonia inermis) ‌بر میکروجلبک Chlorella vulgaris [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 12-22]

 • محمدی، مهدی بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 41-54]

 • محمدی کیا، داریوش بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

 • محمودی، ادریس ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 90-110]

 • محمودیان شوشتری، محمد بررسی آزمایشگاهی همگرایی مقطع جریان بر هیدرولیک سرریز جانبی [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 23-32]

 • مر، مسیح مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌ های رزین و وابستگی دمایی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 64-80]

 • مسجدی، علیرضا تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 81-91]

 • مسجدی، علیرضا بررسی اثر ترکیب همگرایی و صفحات مستغرق بر روی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیر جانبی در قوس 90 درجه رودخانه ها [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 33-43]

 • مشهدی، علی تعهدات دولت‌های حاشیه خزر در مدیریت ورود گونه مهاجم شانه‌دار (Mnemiopsis Leidyi) از منظرحقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 68-80]

 • معتمدیان، امید تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 92-103]

 • مکوندی، فواد مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکت توسعه نیشکر درحفاظت از محیط زیست دریایی آب های جنوبی کشور [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 76-93]

 • منصوری کیا، محمدتقی بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و‌ اروند) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 32-40]

 • مهربانی، خاطره ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • موحدی نیا، عبدالعلی مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 29-39]

ن

 • نجف زاده ورزی، حسین مطالعه اثر تجویز خوراکی عصاره سویا (Glycine max) و عصاره سیر (Allium sativum) بر ساختار بافتی تخمدان ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 62-70]

 • نگهداری، محمدرضا مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 104-117]

 • نوراله دزفولی، محمد حسین تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا [دوره 21، شماره 1، 1401، صفحه 81-91]

ه

 • هاشمی تبار، محمود بررسی تغییرات مرفولوژیکی سلول های کشت داده شده ی کبدی در معرض آلاینده ی بنزوآلفاپایرن در ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) [دوره 21، شماره 2، 1401، صفحه 29-39]

ی

 • یاوری، وحید ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 1-16]

 • یوسف زادی، مرتضی تاثیر عصاره‌ حنا‌(Lawsonia inermis) ‌بر میکروجلبک Chlorella vulgaris [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 12-22]

 • یوسفی، بهرام بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس [دوره 21، شماره 3، 1401، صفحه 1-11]

 • یوسفی، همایون ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران) [دوره 21، شماره 4، 1401، صفحه 90-110]