آ

 • آریان، مولود محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 28-41]

 • آل علی، نسیم بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

ا

 • ارچنگی، بیتا بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 22-38]

 • ارچنگی، بیتا بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

 • اژدری، نجمه اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • اسلامی، حسین بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 53-65]

 • اسماعیل دوست، محمد ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 28-38]

 • الهیاری، الهام طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 68-79]

 • امیری فارسانی، پریسا تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 12-21]

ب

 • بارونی، محمد بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

 • بتوندی، زیبا بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

 • بختیاری، مرتضی بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

 • بلوکی، مهدی توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 52-61]

 • بیت عبدالله، معصومه ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 28-38]

پ

 • پورآقابرار، مینو تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 66-72]

 • پورامیران، محمد بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 39-51]

ج

چ

 • چائیچی، محمد جواد تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 66-72]

ح

 • حاجیوند، احمد بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 40-52]

 • حاجیوند، احمد محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 28-41]

 • حسینی، سید مهدی بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

خ

 • خدانظری، آی ناز تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 25-39]

 • خسروی زاده، محمد تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 25-39]

 • خوش الحان، فرید ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 80-95]

د

 • داداش زاده، زهرا تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 62-72]

 • دری برنجگانی، نوشین بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]

ذ

 • ذاکری، محمد اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

 • ذاکری، محمد اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

ر

 • رابعی، مهندس اعتماد الدین محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 28-41]

 • رحیمی، محمد بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 42-51]

 • رزاز، مجید بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 53-65]

 • رزمجویی، دامون بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]

 • رضایی، آناهیتا بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 42-51]

 • رضایی، آناهیتا بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

 • رضایی منش، داور تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 12-21]

ز

 • زارعی، وحید تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 25-39]

 • زراعتگر، حمید تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 52-67]

 • زمانی، حسینعلی استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 65-76]

س

 • ساداتی، سید کاظم تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 52-67]

 • سالاری علی‌آبادی، محمد علی بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

 • سخایی، نسرین بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 22-38]

 • سواری، احمد بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 22-38]

 • سیاره، جعفر طرح استراتژی های مؤثر بر عملیاتی کردن بنادر خشک در ایران با استفاده از روش تحلیلی SWOT [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 68-79]

 • سیاری، حبیب الله ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 80-95]

 • سینایی، محمود توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 52-61]

ش

 • شایان، سیاوش تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 62-72]

 • شکرالله زاده طالشی، مجتبی تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 66-72]

ص

 • صادقیان کردآبادی، محسن حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]

 • صدری نسب، مسعود بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 11-27]

ض

 • ضیاءالدینی، مرتضی تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 109-120]

ظ

 • ظهرابی، نرگس بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 53-65]

ع

 • علاف نویریان، حمید استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 65-76]

 • علایی روزبهانی، رامین بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

غ

 • غریب رضا، احسان بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 39-51]

ف

ق

 • قائمیان، امین حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 52-64]

 • قاسمی، احمد بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

 • قاسمی تیرتاش، مریم بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 22-38]

 • قاسمی ورنامخواستی، جعفر بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]

 • قربانی زاده خرازی، حسین بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 53-65]

 • قریشوندی، سیمین بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

ک

 • کر، کمال الدین تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 109-120]

 • کعبی، عامر ارزیابی کارایی الگوریتم های رمزنگاری متقارن [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 28-38]

 • کلانتری، طاهر ارائه مدل نقشه شناختی فازی عوامل ناب - چابکی زنجیره تامین در لجستیک دریائی [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 80-95]

 • کوچنین، پریتا اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

ل

 • لک، راضیه تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 62-72]

م

 • مافی غلامی، داود اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]

 • معصومی، زهرا اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

 • معظمی، مریم بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]

 • مهدوی، پدرام بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد) [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 53-65]

 • مهدی پور، ندا بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر) [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 22-38]

 • موسوی، سید محمد بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 42-51]

 • موسوی، سید محمد اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

 • موسوی، سید محمد بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]

ن

 • نصیری، محمود تعیین غلظت و توزیع فصلی آلاینده‌های فتالات استر در آب‌های سطحی خلیج چابهار [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 109-120]

 • نوری کمری، اکرم اولویت‌بندی معیارهای حساسیت زیست‌محیطی مانگروها با استفاده از روش FAHP [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 96-108]

 • نیکبخت، شهرزاد بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 40-52]

ی

 • یاوری، وحید بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 42-51]

 • یاوری، وحید اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]

 • یاوری، وحید اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 13-27]

 • یمانی، مجتبی تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان) [دوره 19، شماره 2، 1399، صفحه 62-72]

 • یوسفی، همایون بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران [دوره 19، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]

 • یوسفی کیا، محمد بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو [دوره 19، شماره 1، 1399، صفحه 39-51]

 • یوسفی کیا، محمد بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی [دوره 19، شماره 3، 1399، صفحه 39-51]