ا

 • ابطحی، بهروز ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس) [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]

 • احسانی، جعفر بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و سرب) در پوست و عضله میگوی سفید بحرکان، شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 85-95]

 • احمدی، زینب بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]

 • احمدی، محمد بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]

 • ارچنگی، بیتا جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]

 • ارچنگی، بیتا تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 43-55]

 • ارچنگی، بیتا بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]

 • اسحق زاده، حمید مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]

 • اسکندری، غلامرضا پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 53-63]

 • ایگدری، سهیل مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]

ب

 • باباخانی، آریا تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]

 • باقری، آرزو اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]

 • بصیر، زهرا مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 15-21]

 • بهمنی، محمود پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • بیتا، سراج تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 97-107]

پ

 • پاخیره زن، محمد مدلسازی عددی جریان‌های شمال‌غرب دریای عمان و تاثیر آن بر طبقه‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 44-56]

 • پاشا زانوسی، حسین بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]

 • پورزینلی، سعید ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]

 • پورکاسب، هوشنگ زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]

ت

 • تبرک، مونا تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]

 • ترابی آزاد، مسعود پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]

 • توسل پور، احسان امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]

ج

 • جعفری، حسن بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]

 • جلالی، کبری ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس) [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]

 • جوان صمدی، سحر پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]

چ

 • چراغی، سماء اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

ح

 • حسن زاده صابر، محمد مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]

 • حلافی، حمید رضا بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]

 • حیدری، مجید زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]

 • حیدری، محسن ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]

 • حیدری، محسن ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]

خ

 • خزاعی، سید حسین ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]

 • خشت زر، فاطمه جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]

 • خوشرو، غزاله بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]

د

 • دادالهی سهراب، علی ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]

 • دانه کار، افشین بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]

 • دهقان، عبدالصمد بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]

ذ

 • ذاکری، محمد بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

 • ذاکری، محمد بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

 • ذوالقرنین، حسین جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]

 • ذوالقرنین، حسین تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 43-55]

 • ذوالقرنین، حسین ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]

 • ذوالقرنین، حسین ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]

 • ذوالقرنین، حسین بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]

ر

 • راه‌بانی، مریم مدلسازی عددی جریان‌های شمال‌غرب دریای عمان و تاثیر آن بر طبقه‌بندی سواحل شرق هرمزگان به روش شپارد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 44-56]

 • رجب زاده، ابراهیم جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]

 • رجب زاده، ابراهیم بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 14-22]

 • رحیمی، ساناز اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]

 • رزمجویی، دامون بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی ( [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 78-96]

 • رزمجویی، دامون تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

 • رضائی، مسعود تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]

 • رضایی، حمیدرضا مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]

 • رومیانی، لاله بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و سرب) در پوست و عضله میگوی سفید بحرکان، شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 85-95]

ز

 • زارع دوست، مصطفی بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]

 • زراسوندی، علیرضا زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]

س

 • سالاری علی‌آبادی، محمد علی بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]

 • سخایی، نسرین ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]

 • سخایی، نسرین ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]

 • سرمدیان، سیما تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 43-55]

 • سعیدی، سید ناصر بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی ( [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 78-96]

 • سعیدی، سید ناصر بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]

 • سعیدی، ناصر تدوین راهبرد توسعه ترانزیت در بندر انزلی با استفاده ازروش ماتریس سوات و QSPM [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]

 • سفری، پروا تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]

 • سلامات، نگین بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

 • سلامات، نگین بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

 • سلامات، نگین بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]

 • سلیمانی، آرزو ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]

 • سمیعی، کیواندخت ارزیابی میزان کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus و رسوبات خور موسی(شمال غرب خلیج فارس) [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 123-133]

 • سواری، احمد بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

 • سواری، احمد بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

ش

 • شاه علیان، فاطمه بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]

 • شعبانپور، بهاره مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]

 • شعبانی، علی مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]

 • شفاعی بجستان، محمود بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]

 • شکوری، آرش بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]

 • شهریاری، علی تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 97-107]

 • شهنی کرم زاده، نیما بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]

 • شویک لو، امیررضا تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]

ص

 • صفاهیه، علیرضا تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 43-55]

 • صفاهیه، علیرضا بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]

ض

 • ضیاءالدینی، مرتضی بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

ع

 • عالمی نیسی، لیلا بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی Holothuria parva با استفاده از توالی یابی ژن ریبوزومال میتوکندری (16S rRNA) در سواحل شمالی خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 34-43]

 • عبدلی، اصغر بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]

 • عبدی، رحیم مطالعه بافتی گلبول های سفید و سنجش برخی اندیس های خونی در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس در فصل سرد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 15-21]

 • عسگری، رضا مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]

 • عشوری، قاسم پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • عضدی، مریم امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]

 • عضدی، مریم اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

 • علمی زاده، هیوا ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]

 • علوی یگانه، محمد صادق تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]

 • علیمی، رحمان بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

 • علیمی، رحمان بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

ف

 • فاطمی، سید محمدرضا بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 33-44]

 • فتح اللهی، مهرداد پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • فلاحتکار، بهرام اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 64-71]

 • فلاح مهرآبادی، جلیل بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 33-44]

ق

 • قاسمی، احمد جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 108-117]

 • قبطانی، عادل بررسی میزان تجمع زیستی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم و سرب) در پوست و عضله میگوی سفید بحرکان، شمال غرب خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 85-95]

 • قربان پور نجف آبادی، مسعود تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 97-107]

 • قنواتی، ایمان زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 67-84]

 • قوام مصطفوی، پرگل بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 33-44]

ک

 • کاظمی، رضوان اله پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • کرمی، کامبیز بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]

 • کرمی خانیکی، علی پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 84-97]

 • کعبی، عامر بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]

 • کلباسی، محمدرضا تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 55-63]

گ

 • گرمسیری، الهام تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 64-77]

م

 • مجازی امیری، باقر بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر) [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 44-52]

 • محمدخانی، رویا ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]

 • محمدعسگری، حسین ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 75-83]

 • محمودیان شوشتری، محمد بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]

 • مددکار حق جو، مریم ارزیابی سرعت تکثیر، میزان پروتئین و برخی خصوصیات فیزیولوژیک دو سویه فیتوپلانکتون آب شور ریز جلبک Dunaliella، تحت اثر تغییر برخی عوامل محیطی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 25-42]

 • مدرسی، محمد اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

 • مرشدی، وحید اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

 • مرشدی، وحید پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • مصباح، مهرزاد تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 97-107]

 • مناف فر، رامین اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 65-74]

 • مهدی نیا، علی بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]

 • مهرداد، میرعبدالحمید ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]

 • مهوری، علیرضا بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]

 • موجودی، فاطمه بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 35-43]

 • موحدی نیا، رضا ارزیابی سکوهای دریایی نوع جکت به روش آنالیز موج افزایشی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 98-107]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-10]

 • موحدی نیا، عبدالعلی ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]

 • موحدی نیا، عبدالعلی ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]

 • موحدی نیا، عبدالعلی بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 113-122]

 • موسوی جهرمی، سید حبیب موسوس جهرمی بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 72-85]

 • مومن نیا، مهدی مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 23-34]

 • میرزا، روزبه امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]

 • میرزاباقری، دارا بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]

 • میرزایی، علی ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 45-54]

 • میرزایی، علی ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 15-24]

ن

 • نادری، لقمان مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 22-33]

 • نبوی، سید محمد باقر بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 86-100]

 • نفیسی بهابادی، محمود اثرات پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خون و آنزیم های کبدی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcalifer, Bloch 1790 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 1-14]

 • نوری کوپائی، آتوسا بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 33-44]

 • نوشادی، ابراهیم بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 96-112]

 • نیکوبذل راد، انسیه بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 57-64]

و

 • وزیری زاده، امیر امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 11-20]

ه

 • هاشمی، سید احمد رضا پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 53-63]

 • هاشمی تبار، محمود تعیین غلظت نیمه کشنده (LC50 96h) فلز سنگین کادمیوم در گونه ی جدید اویستر Crassostrea sp. [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 43-55]

ی

 • یاوری، وحید پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • یزدانی ساداتی، محمد علی پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 21-32]

 • یزدانی فشتمی، مریم بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 1-13]

 • یوسفیان پور، زهرا بررسی نرم تن Chiton lamyi از نظر شاخص زیستی آلودگی عناصر سمی کادمیم، مس، آرسنیک و جیوه در سواحل خلیج چابهار [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 56-66]