علوم انسانی دریا
بررسی پویایی بین حمل و نقل دریایی، تراز تجاری و رشد اقتصادی

محمد امین کوهبر؛ همایون یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.210769.2335

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله، بررسی ارتباط میان متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین الملل و حمل و نقل محموله از طریق دریاست. داده ­های مورد استفاده، آمار سری زمانی شاخص‌های حمل و نقل و شاخص‌های اقتصادی در بازه زمانی 1357 تا 1397 است که از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی تهیه شده است. روش مورد استفاده، معادلات خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده است ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی عوامل موثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی برق ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس

حمیدرضا عبداللهیان؛ جواهر لطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.399861.2533

چکیده
  یکی از کلیدی ترین موضوعات بازاریابی بین المللی، انتخاب بازارهای هدف صادراتی است که اولین مرحله در فرایند بین المللی شدن شرکت ها می باشد. دراین پژوهش عوامل مؤثر بر انتخاب بازارهای هدف صادراتی صنعت برق ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل تأثیرگذار در ابعاد ششگانه شامل عوامل سیاسی، پتانسیل بازار، اقتصادی، ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی رابطه علّی و ساختاری توسعه بنادر و رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.368542.2501

چکیده
  پژوهش حاضر با مرور برخی از دیدگاه ها مبنی بر کاهش نقش بنادر در رشد و توسعه اقتصادی، سعی نموده است تا تأثیر بنادر بر تولید و رشد اقتصادی در مجموعه‌ای متشکل از 122 کشور در فاصله سال های 2004 تا 2021 مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به هدف در این پژوهش از تحلیل علیت دامترسکیو و هارلین در حالت مقاطع نا همگن و نیز مجموعه ای از برآوردهای رگرسیونی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تحلیل رفتار مصرف کنندگان در تقاضای غذاهای دریایی

محمد امین کوهبر

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 10-17

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.27215.1642

چکیده
  به منظور بررسی رفتار مصرفی خانوارها در تقاضای مواد غذایی دریایی از داده‌های مصرف غذاهای دریایی در سال 1391 برگرفته از مرکز آمار ایران برای 38900 خانوار شهری و روستایی در تخمین تقاضای ماهی و میگو و سایر غذاهای دریایی استفاده شده است. داده ها نشان می دهند بسیاری از خانوارها به صورت بالقوه هم مصرف کننده غذاهای دریایی نبوده و این گروه مصرفی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بازده مازاد در بازار نقدی کشتی های فله بر

کوثر حیدری؛ کسری پورکرمانی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 73-86

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.122222.2136

چکیده
  تحقیق پیش رو پویایی بازده مازاد میان اجاره موقت کشتی در اجاره نامه های سفری و اجاره نامه های زمانی در بازار فله خشک را مورد بررسی قرار داد. در ابتدا، با استفاده از مجموعه داده های هفتگی در بازه زمانی ژانویه سال 2003 تا ژانویه 2016 وجود یک رابطه هم جمعی دراز مدت میان قراردادهای موقت سفر و قراردادهای با مسیر دریایی مشخص در معادله های اجاره ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 90-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50674

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ایران انجام شده است. برای این منظور از داده-های آماری دوره 1384 تا 1392 مربوط به 30 استان(7 استان ساحلی و 23 استان غیر ساحلی) استفاده شده است. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده شده است. نخست با استفاده از آزمون آماری برابری میانگین نرخ بیکاری در دو گروه استان‌های ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

جعفر سیاره؛ حمیدرضا تهمک

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.6833

چکیده
  در این تحقیق به بررسی فاکتورهای اصلی در امکان‌سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری-صنعتی پرداخته شده است. در مرحله‌ی اول تحقیق، فاکتورهای اصلی در مکان‌یابی صحیح بنادر آزاد تجاری-صنعتی با کمک منابع اطلاعاتی اولیه و ثانویه شناسایی و در پنج گروه تدوین گردید. درمرحله‌ی دوم تحقیق، فاکتورهای اصلی در قالب پرسشنامه‌های توزیع ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 96-112

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7945

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف ارزیابی میزان رقابت پذیری خدمات بندری با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل اهمیت - عملکرد انجام شده است. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق 53 شاخص رقابت پذیری خدمات بندری استخراج و برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از شاخص ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی (

دامون رزمجویی؛ سید ناصر سعیدی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 78-96

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7944

چکیده
  در این میان با شناسایی موانع و عوامل موثر در جذب کالاهای ترانزیتی می توان عملکرد ترانزیت را افزایش داد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و انتخاب شاخصهایی است که بیشترین تأثیر را بر صنعت ترانزیت در بندر دارند. بدین منظور ابتدا کلیه موانع و عوامل ممکن در فرایند ترانزیت با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای، مصاحبه حضوری و تکنیک دلفی شناسایی، ...  بیشتر