علوم غیر‌زیستی دریا
آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی

محمد اکبری نسب؛ هاجر کارمی؛ طاهر صفرراد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 34-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42959

چکیده
  جبهه‌ها مناطق باریکی هستند که به علت اختلاف در چگالی، شوری یا دما در مرز بین دو توده‌ی آب تشکیل می‌شوند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های دمای سطح دریای ماهواره‌ی مودیس به‌صورت ماهانه در سال‌های 2013 تا 2014، با اعمال فیلتر گوسین و الگوریتم شناسایی لبه‌ای کنی (Canny)، جبهه‌های دمایی حوالی ساحل در دریای عمان و خلیج فارس شناسایی شدند. ...  بیشتر