بررسی نقش مواد آلی در تغییرات غلظت فلزات نیکل، جیوه و کادمیوم موجود در رسوب و برگ Avicennia marina در سواحل بندرامام خمینی

سحر کلانترهرمزی؛ مهران جواهری بابلی؛ ابوالفضل عسکری ساری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 68-76

چکیده
  دراین پژوهش رابطه بین جذب فلزات سنگین توسط رسوب و برگ  Avicennia marinaبا میزان مواد آلیدر منطقه ساحلی بندرامام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین اندازه گیری فلزات مقادیر فلزات (mg/kg 00/0 ±027/0)Hg ،(mg/kg  13/0±79/0)Cd،(mg/kg00/0±81/60)Ni را برای رسوب و ( mg/kg 00/0 ±01/0) Hg ، (mg/kg  03/0±13/0)Cd، (mg/kg 35/0±47/1) Ni را برای برگ و درصد مقادیر (97/1±16/9، 13/0±64/11، ...  بیشتر