علوم زیستی دریا
ارزیابی الگوی توزیع مکانی هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان-های نرمال بر اساس غلظت و منشا در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان

اکرم بمانی خرانق؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42315

چکیده
  تالاب شادگان به عنوان بزرگترین تالاب ایران همواره در معرض ورود هیدروکربن‌ها از طریق ورودی‌های اصلی تالاب شامل رودخانه جراحی، جزرومدهای خلیج فارس از پایین دست، ته نشست اتمسفری و نشت احتمالی از خطوط انتقال نفت می باشد. با توجه به اهمیت، گستردگی تالاب و تعدد منابع انتشار هیدروکربن‌ها در آن، هدف از این مطالعه پهنه‌بندی هیدروکربن‌ها ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب های ساحلی بندر بوشهر

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیک پور؛ کمال غانمی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 58-67

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب دریا در مناطق جزر و مدی بوشهر در سال 1387 در ماههای مرداد و بهمن و مقایسه آن با استانداردهای جهانی و مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا انجام شد. 5 ایستگاه مختلف در طول ساحل بوشهر انتخاب و از هر ایستگاه سه نمونه آب دریا برداشته شد. پس از استخراجPAHs  نمونه ها توسط حلال ...  بیشتر