علوم غیر‌زیستی دریا
مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم

حکیمه موسی زاد؛ محمد اکبری نسب؛ حسین مشایخ پول

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.41734

چکیده
  جریانات باقی مانده ناشی از سه نیروی جزرو مدی، نیروی باد و اختلاف چگالی می باشد. جریانات باقی مانده جزرومدی معمولا در اثر تعامل موج جزرو مدی و ساختار نامنظم بستر به وجود می‌آیند. در این پژوهش، با استفاده از دو بعدی VOM-SW2d در شرایط فشارگرا و کاملا غیرخطی، شکل گیری این جریانات باقی مانده به واسطه جزرومد در خلیج پزم شبیه سازی شده است. در این ...  بیشتر