مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم

علیرضا صفاهیه؛ ساحل پاکزاد توچایی؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 15-25

چکیده
  فلزات سنگین در محیط های دریایی از دو منبع طبیعی و انسانی منشأ می گیرند. از پدیده های طبیعی تأثیرگذار بر غلظت فلزات سنگین پدیده مونسون است. مونسون با افزایش بارندگی و آبشویی سواحل و بر هم زدن لایه های آب می تواند بر غلظت عناصر اثر داشته باشد. در سال 1389 این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پدیده مونسون بر تغییرات غلظت فلزات سنگین Cd، Cu،Ni،PbوZnدر ...  بیشتر

خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA

گیلان عطاران فریمان؛ سید علی موسوی؛ فاطمه ناصری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 42-50

چکیده
  جداسازی، کشت، خالص سازی و شناسایی دقیق فیتوپلانکتون های بومی هر منطقه می تواند مبنای تحقیقات بعدی بر روی گونه ها باشد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنتیکی گونه ای از جنس Amphora به صورت تک سلولی از خلیج چابهار جدا و خالص گردید و در محیط کشت F2S که حاوی سیلیس بود کشت داده شد. گونه ها تحت شرایط مناسب در ژرمیناتور انکوبه شدند. rDNA از سویه خالص ...  بیشتر

مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار

سعیده شیرین منش؛ وحید چگینی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 91-107

چکیده
  توسعه انرژی های نو از مهمترین مسایلی است که در تمام کشور ها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این خصوص هستند. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، این نتیجه حاصل شده است که بهترین روش، تحلیل طیفی با استفاده از آنالیز فوریه است. در این راستا به کمک داده- های اندازه‌گیری شده طی یک سال ...  بیشتر