علوم انسانی دریا
اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ

زهرا نیسی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور؛ محمد امین کوهبر

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.120866.2129

چکیده
  انرژی عامل محرکه تمام فعالیت­های بشر می­باشد. گستره­ی این فعالیت­ها از انجام کارهای روزانه تا فعالیت­ های کلان اقتصادی در هر کشور را شامل می ­شود. امروزه جهان به سمت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی استفاده از انرژی­ های موجود پیش رفته است و موضوع جانشینی انرژی در حالت ­های مختلف در مجامع علمی در دست بررسی است. انرژی را ...  بیشتر

مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار

سعیده شیرین منش؛ وحید چگینی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 91-107

چکیده
  توسعه انرژی های نو از مهمترین مسایلی است که در تمام کشور ها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این خصوص هستند. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، این نتیجه حاصل شده است که بهترین روش، تحلیل طیفی با استفاده از آنالیز فوریه است. در این راستا به کمک داده- های اندازه‌گیری شده طی یک سال ...  بیشتر

تاثیر سطوح مختلف انرژی بر روی کارایی رشد و ترکیبات لاشه در ماهی گطانBarbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی

محمد خسروی زاده؛ جاسم غفله مرمضی؛ پریتا کوچنین؛ منصور نیک پی؛ ابراهیم رجب زاده؛ وحید یاوری؛ محمد رضا صحرائیان

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 53-64

چکیده
   این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح انرژی بر روی کارایی رشد و ضریب تبدیل غذایی و ترکیبات لاشه ماهی گطان Barbus xanthopterus در مرحله انگشت قدی، به مدت 8 هفته انجام شد. غذادهی با سه جیره نیمه خالص حاوی سه سطح انرژی 5/2، 3 و 5/3 کیلوکالری بر هر گرم و پروتئین یکسان 35 درصد در یک سیستم آب در گردش با دمای آب ( °C 46/0± 2/26 ) صورت گرفت. سه تکرار برای هر تیمار ...  بیشتر