استفاده از باکتری باسیلوس (Bacillus sp.) به منظور تولید پروتئین تک یاخته از امعاء و احشاء ماهی هوور ((Thannus tonggol

رضا صفری؛ زهرا یعقوب زاده

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 59-68

چکیده
   در این تحقیق از دو گونه باسیلوس(Bacillu liquineformis , Bacillus subtilis ) به منظور تبدیل امعاء و احشاء ماهی هوور (Thannus tonggol) به پروتئین میکروبی استفاده گردید. سیستم مورد استفاده از نوع هوازی بوده که در شرایط بسته و در دو مقیاس آزمایشگاهی و فرمانتور  انجام و تاثیر فاکتورهای مختلف نظیر pH، دما، دور همزن و زمان تخمیر بر روند آزمایش مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر