مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ محمد حسن زاده صابر؛ مهدی مومن نیا؛ رضا عسگری

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15665

چکیده
  بواسطه وجود پلی مورفیسم بین گونه ای در ماهیان خاویاری ناشی از وقوع هیبرید های بین گونه ای طبیعی، دستکاری های انسانی و فرار هیبرید های پرورشی از مراکز تکثیر و پرورش شناسایی آنها مشکل می باشد. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی اختلاف شکل سر در بین دو گونه ماهی خاویاری فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) و هیبرید های دیپلوئیدی و تریپلوئیدی ...  بیشتر

بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

شقایق روح الهی؛ حسین ذوالقرنین؛ سهراب گیل کلائی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سمیرا محمدیان؛ محمد جواد تقوی؛ فرامرز لالوئی؛ حجت شجاعی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 50-58

چکیده
  توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسیDNA  حاصل از بافت باله مولدین و کل بدن لاروهای حاصله به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید و واکنش PCR با استفاده از 10 جفت نشانگرهای ریزماهواره انجام شد که از این بین 7 جفت پلی مورفیسم و 3 جفت دیگر منومورفیسم ...  بیشتر