علوم زیستی دریا
تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium

نگار فدیان بهبهانی؛ فؤاد بوعذار

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 25-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.41515

چکیده
  امروزه تقاضا برای گسترش روش های سنتز نانوذرات دوستدار محیط زیست، رو به افزایش است.این پژوهش به منظور بررسی سنتز نانوذرات مغناطیسی‌ اکسید آهن با استفاده از عصاره الکی جلبک دریاییSargassum ilicifoliom انجام شد. نتایج بدست آمده ازطیف سنجی UV/Vis ، پراش اشعه ایکس ، میکروسکوپ الکترونی عبوری و در نهایت مغناطش سنج مرتعش، سنتز و مشخصات نانوذرات مغناطیسی ...  بیشتر