تهیه چارت دیتوم برای منطقه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس داده¬های ارتفاع¬سنجی ماهوارهJason-1

کامران لاری؛ مجید ابره دری؛ علیرضا سودکلایی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 33-39

چکیده
  یکی از مهمترین مراحل عملیات هیدروگرافی، تعیین چارت دیتوم و تبدیل عمقهای اندازه گیری شده نسبت به این سطح مبناء می‌باشد. برای انتخاب چنین سطحی بایستی نوسانات آب دریا در اثر جزرومد و سایر عوامل مشخص گردد. در روشهای کنونی هیدروگرافی از تایدگیجهای ساحلی برای اندازه‌گیری تغییرات جزرومدی سطح آب دریا استفاده شده و نهایتاً چارت دیتوم بر ...  بیشتر