علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر فلز سنگین کادمیوم بر سلول های جنسی اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت بیضه و تحرک سلول های اسپرماتوزئید ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

فاطمه فداکارماسوله؛ باقر مجازی‌امیری؛ علیرضا میر واقفی؛ محمدعلی نعمت‌اللهی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 31-40

چکیده
   کادمیوم از جمله فلزات سنگین وارد شده به دریای خزر و اکوسیستم های رودخانه های اطراف آن می باشد هدف از این مطالعه نحوه تاثیر گذاری این فلز بر روند اسپرماتوژنز در بافت بیضه ماهی سفید دریای خزر و ارزیابی تحرک اسپرماتوزوئیدهای آن می باشد. در آزمایش اول بافت بیضه ماهی در معرض غلظت های 5-10، 6-10 و 7-10 مولار کلرید کادمیوم، به مدت 3 و 6 روز در شرایط ...  بیشتر

مقایسه تاثیر پذیری مراحل مختلف رشد بچه ماهی سفید (Rutilus firissi kutum) در پاسخ دهی به مورفولین بعنوان تقویت کننده حافظه رفتار بازگشت به رودخانه

همایون حسین زاده صحافی؛ حسین عبدالحی؛ محمد حسین طلوعی؛ جواد صیادفر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 14-22

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مورفولین بر ضریب بازگشت ماهی سفید از سال 1384 تا 1387 در مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری صورت پذیرفت. ماهیان مولد پس از انتقال به کارگاه (از رود خانه خشکرود ) به صورت ترکیبی تکثیر شده و از لارو و بچه ماهیان حاصل برای انجام آزمایشات استفاده گردید. به منظور تعیین مناسب ترین زمان تاثیر پذیری از مورفولین(5-10×5 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره

محمد حسین قراچه؛ سید یوسف پیغمبری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 4-9

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش صید به دو روش صید گوشگیر و پره روی برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 8 قطعه مولد نر ماهی سفید از هر یک از تورهای پره و گوشگیر تهیه و با فشار آرام به ناحیه شکمی اسپرم آنها جمع آوری و نمونه های اسپرم در کنار یخ برای انجام آزمایشات اسپرم شناختی به آزمایشگاه انتقال یافت. ...  بیشتر

تأثیر پری¬ بیوتیک ایمنواستر بر شاخص های رشد، نرخ بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهیان انگشت قد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

مریم آفتابگرد؛ عباسعلی زمینی؛ هادی ارشاد لنگرودی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 97-109

چکیده
   اثر پری بیوتیک ایمنو استردر سطوح صفر، 2 و 4 درصد بر روی رشد، بقاء و ترکیبات بدن بچه ماهی سفید با وزن اولیّه 02/0 ± 35/0 گرم به مدت 8 هفته بررسی شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد و 2 تیمار آزمایشی هر یک با 3 تکرار و به تعداد 150 عدد بچه ماهی سفید در هر تانک انجام شد. غذادهی 20-15 درصد توده زنده متغیّر بود. در پایان آزمایش ...  بیشتر