علوم زیستی دریا
تاثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت در برابر استرس‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum, Kamenskii 1901)

معصومه کمالی نجف آباد؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده؛ علیرضا عالیشاهی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 35-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43628

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر کیتوزان جیره بر بافت‌شناسی روده، ترکیب بدن و مقاومت به تنش‌های شوری و حرارتی در بچه‌ماهیان سفید انجام شد. این تحقیق با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 گرم کیتوزان به ازای هر کیلوگرم جیره تجاری ماهی سفید با سه تکرار طراحی شد. بچه‌ماهیان سفید با میانگین وزنی 15/0 ± 76/1 گرم به ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تأثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt)

محمد ملک پور؛ حمید علاف نویریان؛ میرمسعود سجادی؛ محمود محسنی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10842

چکیده
  این تحقیق به‌منظور جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا و تأثیر آن بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) انجام گرفت. پنج جیره غذایی دارای پروتئین یکسان (45 درصد) و انرژی یکسان (53/18 کیلوژول بر گرم) فرموله شد. تیمار 1 به‌عنوان تیمار شاهد و بدون کنجاله کانولا و در تیمار‌های 2 (10C)، 3 (20C)، 4 (30C) و 5 (40C) به‌ترتیب ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگو ساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهیان (Linnaeus, 1754)Huso huso جوان پرورشی

شایان قبادی؛ مجید رزاقی منصور؛ رضا اکرمی؛ کیا امانی دنجی؛ عباس اسماعیلی ملاء

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 67-77

چکیده
  این پ‍ژوهش به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخص های رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل روده در فیل ماهی (Huso huso) جوان پرورشی به مدت 46 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاٌ تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، 2 و 4 گرم پربیوتیک مانان‌الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب سه تیمار ...  بیشتر