علوم انسانی دریا
تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 36-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38960

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: یکی از علل اصلی حملات قلبی عدم تعادل در سیستم هموستاز است که می توانند منجر به ترومبوز شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر فیبرینوژن، CRP، سیستاتین C و نیمرخ لیپیدی در دانشجویان غیر ورزشکار بود. روش بررسی: در این بررسی 30 دختر غیر ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 27 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی ...  بیشتر