مهندسی دریا
بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی

محبوبه گل آقاپور کامی؛ مصطفی جعفرزاده؛ اعتمادالدین رابعی غلامی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15780

چکیده
  عملکرد کلیه کشتیها پس از اتمام مراحل ساخت باید در آزمایشات دریانوردی مورد سنجش قرار گیرد. یکی از بخشهای مهم این آزمایشات، اندازه گیری سرعت شناور و انطباق آن با خواسته های مالک طبق قرارداد می‌باشد. لازم است این تست در شرایط آب عمیق، آرام، بدون باد و تحت بارگذاری از پیش تعیین شده صورت پذیرد، نظر به اینکه در عمل به ندرت امکان تست شناور ...  بیشتر