مهندسی دریا
مطالعه آزمایشگاهی جریان چگال در اثر تنگ شدگی ناگهانی دیواره فلوم

محمد حسینی؛ محمد هادی فتاحی؛ سعید اسلامیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.236659.2381

چکیده
  جریانهای چگال به علت تفاوت دانسیته مابین دو سیال بوجود می آیند و جزء جریان های ثقلی است. جریان چگال از سه ناحیه دماغه، سر و بدنه در داخل سیال محیطی تشکیل می شود. جهت انجام آزمایش ها از فلومی با طول m8 و عرض cm35 و ارتفاع cm40 استفاده شده است در راستای فلوم، تنگ شدگی ممتد و موضعی در مرکز کانال ایجاد شده و آزمایشات در 28 حالت مختلف با تغییر دبی ...  بیشتر

انتشار جریان چگال جت دایره ای در محیط پذیرنده بی نهایت کم عمق ساکن

بهشاد مرداسی؛ جواد احدیان؛ نیما شهنی کرم زاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 35-47

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.74420.1959

چکیده
  در این پژوهش به بررسی پارامترهای انتشار و پیشروی جریان در محیط بی نهایت کم عمق پرداخته شده است.نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ضریب انتشار کاهش می‌یابد این کاهش به دلیل افزایش سرعت ورودی سیال جت و افزایش ممنتم جریان می‌باشد. از طرفی نتایج نشان دادکه در شرایط یکسان، سیال با غلظت بیشتر ضرایب انتشار بالاتر و طول پیشروی کمتری دارد. ...  بیشتر