مهندسی دریا
بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

محمد احمدن‍‍ژاد؛ عباس فاضلی نیا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 118-129

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12028

چکیده
  به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه ‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم ‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می ‏باشد. پیش ‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی ‏های عملیاتی در مناطق کم عمق ...  بیشتر