علوم زیستی دریا
پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی

نعمت محمودی؛ محمدرضا احمدی؛ منوچهر بابانژاد؛ جعفر سیف آبادی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.11554

چکیده
  پراکنش فصلی فیتوپلانکتون ها و عوامل موثر بر حضور آنها در سواحل مازندران، بین سالهای 90-1391 بررسی شد. در این مطالعه توزیع شاخه‌ ها و گونه های غالب فیتوپلانکتونی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در امتداد 4 خط عمود بر ساحل (امیرآباد، بابلسر، نوشهر و رامسر) در عمق‌های مختلف ستون آب در اعماق 5، 10، 20 و50 متر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تغییرات گونه ...  بیشتر