علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

نجمه اژدری؛ پریتا کوچنین؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 13-27

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.48281.1815

چکیده
  این مطالعه جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر ترکیبات بیوشیمیایی خون و عضله در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) طراحی گردید. شش جیره غذایی شامل سه سطح پروتئین (35، 40 و 45 درصد) در دو سطح چربی (7 و 14 درصد) با سه تکرار در نظر گرفته شد. ماهیان با میانگین وزن اولیه 28/0± 55/36 گرم به صورت تصادفی در 18 تانک 300 لیتری پلی‌اتیلن ذخیره ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی، Sparidentex hasta

نگار بیرمی؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43644

چکیده
  در این تحقیق اثرات لیزین و متیونین بر شاخص های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta) بررسی شد. بدین منظور تعداد 180 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 4/1 ± 59/37 گرم، به طور تصادفی در 18 تانک توزیع گردیدند. ماهیان به مدت 8 هفته، سه بار در روز در حد سیری و با 6 جیره غذایی که عبارت بودند از: تیمار اول (شاهد): بدون مکمل اسید آمینه، تیمار دوم: ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

هاجر پاپی؛ رحیم عبدی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10703

چکیده
  جهت تعیین تغییرات و سازش های سلولی در سطح سلول های غنی از میتوکندری تحت تاثیر شوری های مختلف محیطی، ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) به عنوان یک گونه یوری هالین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام پروژه180عدد ماهی صبیتیدر محدوده وزنی 5/0±150 گرم و طول حدود 1±23سانتیمتربه مدت یک هفته در مواجهه مستقیم با شوری های 5، 20، 40 و ppt60 قرار داده شدند.نمونه ...  بیشتر