تأثیر عصاره آنزیمی باسیلوس‌های پروبیوتیکی بررشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نفیسه پریچه؛ حجت ا... جعفریان؛ محمد هرسیج؛ علی رضا احمدی؛ جواد سهندی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9873

چکیده
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیرعصاره آنزیمی تولید شده به وسیله پنج گونه باسیلوس پروبیوتیکی بر رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه لارو‌های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه 197/0 ± 583/0 گرم صورت گرفت. عصاره آنزیمی توسط باسیلوس‌های پروبیوتیکی در محیط کشت مایع با غلظت‌های106 × 1، 107 × 1و 108 × 1 واحد کلنی در 100 گرم ...  بیشتر