مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ محمد حسن زاده صابر؛ مهدی مومن نیا؛ رضا عسگری

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15665

چکیده
  بواسطه وجود پلی مورفیسم بین گونه ای در ماهیان خاویاری ناشی از وقوع هیبرید های بین گونه ای طبیعی، دستکاری های انسانی و فرار هیبرید های پرورشی از مراکز تکثیر و پرورش شناسایی آنها مشکل می باشد. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی اختلاف شکل سر در بین دو گونه ماهی خاویاری فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) و هیبرید های دیپلوئیدی و تریپلوئیدی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی

قاسم عشوری؛ وحید یاوری؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ وحید مرشدی؛ مهرداد فتح اللهی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9737

چکیده
  دراین تحقیق توانایی تاسماهیان سیبری با میانگین وزنی 4/0±3/19گرم در مواجهه با دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد برای یک دوره 40 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد (F) چهار وعده روزانه در روز تا حد سیری تغذیه شد، تیمار اول (SRF1) 2 روز گرسنگی و 8 روز غذادهی مجدد، تیمار دوم (SRF2) 4 روز گرسنگی و 16 روز غذادهی مجدد و تیمار سوم (SRF3) 8 روز گرسنگی ...  بیشتر