علوم غیر‌زیستی دریا
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم

عباس عینعلی؛ وحید چگینی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15354

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات پارامترهای فیزیکی آب دریا در خلیج پزم طی 9 دوره از مهرماه 1390 تا شهریورماه 1391 بررسی شد. پارامترهای فیزیکی آب دریا شامل درجه حرارت، شوری و چگالی آب از سطح تا بستر دریا توسط دستگاه CTDثبت شد. نتایج نشان می دهد تغییر دمای آب تابع تغییر دمای هوا است به‌طوری‌که‌ با افزایش دمای هوا در فصول گرم، دمای آب نیز افزایش می‌یابد. ...  بیشتر

تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 67-76

چکیده
  دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر Ceriodaphnia quadrangulaبا کشت بر روی جلبکScenedesmus quadricauda دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای ...  بیشتر

تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa

امیدوار فرهادیان؛ محمد حسین خانجانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 48-56

چکیده
  دما وفتوپریود از فاکتورهای مهم در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص آنتن منشعب ها است زیرا بر رشد و پارامترهای تولیدمثلی تاثیرات مهمی دارند. تاثیرات دما و فتوپریود بر رشد و هم آوری Moina macrocopa با کشت بر روی جلبک سبز Scenedesmus quadricauda در فلاسک 500 میلی لیتر آزمایش شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب ...  بیشتر