شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع

حسین ملکوتی؛ مهریار علی محمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.8634

چکیده
  محدوده ی انتخابی، زمان های متفاوت شروع و آشیانه سازی ثابت و قابل حرکت می توانند نقش مهمی را در کیفیت پیش بینی طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در دریای عرب و مدلAHW جهت مطالعه حساسیت شبیه سازی به موارد فوق انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که از بین محدوده های انتخابی، موردی که به سمت شرق گسترش بیشتری داشته در ...  بیشتر