علوم زیستی دریا
تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium

سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربان پور نجف آبادی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8578

چکیده
  در این تحقیق تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium با روش زیستی خارج سلولی انجام شد. روش‌های زیستی تولید نانوذرات نسبت به روش‌های شیمیایی موثرتر و با محیط زیست سازگاری بیشتری دارند. نتایج به‌دست آمده از طیف سنجی UV-Vis، TEM و FT-IR تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک مورد آزمایش را تایید کرد. پس از اضافه ...  بیشتر