علوم زیستی دریا
مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان

مهدی جهان تیغ

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8432

چکیده
  عواملی از قبیل صید بی رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری ها حیات آبزیان را تهدید می کند. بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون می تواند نقش مهمی در تشخیص تغییرات محیطی و بیماریهای آبزیان ایفا کند. بدین منظور در این مطالعه از تعداد 23 عدد بچه ماهی سفیدک سیستان از طریق سیاهرگ ...  بیشتر