بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD

ایمان قنواتی؛ حسین ذوالقرنین؛ هدی خالدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7990

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD تعداد 40 نمونه از برگ درختان حرا در ایستگاه های مختلف ( بنادر جاسک، خمیر، تیاب و جزیره قشم ) جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و پس از استخراج DNA بوسیله 30 پرایمر در واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کار نشان داد که بیشترین میزان میانگین ...  بیشتر