بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس)

سبحان ایرانشاهی؛ سید جعفر سجادی پارسا؛ مجتبی عباسپور

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7993

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف¬های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می-باشد، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان پایانه کانتینری در بندر شهید رجایی تشکیل ...  بیشتر