بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7818

چکیده
  در این تحقیق، از مدل عددی SWAN برای مدل سازی امواج و بدست آوردن ارتفاع موج مشخصه در محدوده ی بندر امیرآباد دریای خزر استفاده شد. برای این کار، ابتدا یک مدل کلی جهت مدل سازی ارتفاع موج در کل محدوده ی دریای خزر ساخته شد. سپس از شرایط مرزی به دست آمده از مدل کلی، با استفاده از عمل آشیانه سازی مدل SWAN ، مدل سازی محلی با درشت نمایی بیشتر در منطقه‌ی ...  بیشتر