توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر

محمدجواد نعمت الهی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ محمد علی حمزه

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7815

چکیده
  در این پژوهش غلظت و توزیع فلزات سنگین در سطح و عمق رسوبات ساحلی و دریایی خلیج گواتر برای تعیین آلودگی طبیعی و انسانزاد بررسی شد. برای این منظور 17 نمونه رسوب سطحی و 5 مغزه رسوبی برداشته، و با عیار طبیعی منطقه مقایسه شد. نتایج توزیع سطحی فلزات نشان می دهد که بیشترین غلظت فلزات مس و روی، سرب، و نیکل به ترتیب در اسکله پسابندر، ساحل ماسه ای ...  بیشتر