علوم غیر‌زیستی دریا
تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 135-143

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.54840

چکیده
  در این مطالعه سعی می شود در طول فصول مختلف سال، میزان شناوری یک جسم را پیش بینی نمائیم. میزان شناوری یک جسم رابطه مستقیم با چگالی محیط دارد. در این تحقیق در گام نخست طراحی نرم افزار با استفاده از داده های بیست ساله هواشناسی و همچنین عمق شناسی خلیج فارس و در نظر گرفتن دبی آب های ورودی به و خروجی از خلیج فارس مدل هیدرودینامیکی کوهیرنس برای ...  بیشتر

بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی

جواد احدیان؛ فریبرز محمدی؛ حسین بهرامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6487

چکیده
  در تخلیه پساب‌ها، استفاده از جت مستغرق معمولاً میزان ریسک‌پذیری و خسارت به محیط زیست منبع آب پذیرنده را کاهش می‌دهد. در این تحقیق تخلیه جت مستغرق غلیظ که از کف وارد منبع آب پذیرنده می‌شود، تحت تغییر پارامتر هندسی زاویه نسبت به افق (زاویه قائم)، دبی تخلیه و غلظت سیال تخلیه شونده و نیز پارامتر ارتفاعی نقطه‌ی اوج در منحنی‌های خروجی ...  بیشتر