علوم غیر‌زیستی دریا
عمق سنجی از نواحی کم‌عمق ساحلی با استفاده از تصاویر لندست-8 (مطالعه موردی: جنوب شرقی دریای خزر)

عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ لیلا امینی؛ مهدی حسنلو

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 110-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.136043.2177

چکیده
  جهت مطالعه مناطق کم‌عمق ساحلی، تصاویر رایگان لندست-8 با توان تفکیک رادیومتریکی نسبتاً بالا و وجود دو باند در محدوده آبی و نزدیک به آبی مناسب می باشد. در این پژوهش علاوه بر تصاویر ماهواره-ای لندست از داده‌های هیدروگرافی نیز استفاده شده است. هدف از این پژوهش، عمق سنجی نواحی ساحلی محدوده جنوب شرقی دریای خزر با اعمال الگوریتم PCA بر باندهای ...  بیشتر